Minnesota Department of Revenue

There are presently no open calls for submissions.

2021 Tax Rebate – Update Address or Bank Information

The secure online portal to update your address or bank information for the 2021 Tax Rebate Payment is now closed. Payments are expected to be sent through late 2023.

If you did not provide updated information, we will use the information on your 2021 Minnesota Income Tax Return or Property Tax Refund to send your payment. Any failed direct deposit attempts will result in a check mailed to the address on that return. If you did not file a return in 2021, you are not eligible for the rebate.

If you have additional questions, please contact us using the Contact Form or call us at 651-565-6595.

If your mailing address has changed since you filed your 2021 Minnesota tax return, make sure your mail is being forwarded from your previous address to your new address with the United States Postal Service to ensure timely delivery of your rebate via check.

Reembolso de impuestos 2021 – Actualización de dirección o datos bancarios 

El portal seguro en línea para actualizar su dirección o datos bancarios para el Pago del Reembolso de Impuestos 2021 ya está cerrado. Está previsto que los pagos se envíen a principios de otoño. 

Si no proporcionó información actualizada de dirección o datos bancarios, utilizaremos la información de su Declaración de Impuestos sobre la Renta de Minnesota 2021 o la del Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad para enviar su pago. Cualquier intento fallido de depósito directo resultará en un cheque enviado por correo a la dirección que aparece en esa declaración. 

Si desea hacer preguntas adicionales, por favor contáctenos usando este formulario, o llámenos al 651-565-6595. 


Kev Thov Kom Them Nyiaj Se Rov Qab Xyoo 2021 - Hloov Kho Cov Ntaub Ntawv Qhia Chaw Nyob los sis Cov Ntaub Ntawv Qhia Hauv Txhab Nyiaj

Lub chaw nkag mus hauv online uas muaj kev ruaj ntseg los hloov kho cov ntaub ntawv qhia koj qhov chaw nyob los sis cov ntaub ntawv qhia hauv txhab nyiaj rau Kev Thov Kom Them Nyiaj Se Rov Qab Xyoo 2021 tam sim no tau muab kaw lawm. Cov kev them nyiaj yog tau teem sij hawm tseg tias yuav xa nyiaj rov qab thaum pib lub caij nplooj ntoos zeeg.

Yog tias koj tsis tau muab cov ntaub ntawv qhia chaw nyob los sis cov ntaub ntawv qhia hauv txhab nyiaj uas tau hloov tshiab rau peb, ces peb yuav siv cov ntaub ntawv ntawm koj Daim Ntawv Thov Kom Them Nyiaj Se Rov Qab Rau Cov Nyiaj Tau Los Hauv Xeev Minnesota xyoo 2021 los sis Thov Kom Them Nyiaj Se Av Vaj Tsev los xa koj cov nyiaj them rov qab rau koj. Ib qho kev sim tso nyiaj ncaj qha uas ua tsis tiav yuav cuam tshuam rau daim tshev nyiaj uas xa mus rau qhov chaw nyob ntawm qhov xa nyiaj rov qab ntawd.

Yog tias koj muaj lus nug ntxiv, thov hu rau peb uas yog siv daim ntawv foos no, los sis hu rau peb tau ntawm tus xov tooj 651-565-6595.


Lacag Celinta Canshuurta 2021– Cusbooneysiinta Maclumaadka Cinwaanka mise Bangiga

Madasha amniga leh ee online-ka ah ee logu talagalay in lagu cusbooneysiiyo maclumaadkaada cinwaanka mise bangiga ee Lacag Bixinta Lacagta Canshuurta Laga Celinaayo ee 2021 hadda waa la xiray. Lacag bixinta waxaa la qorsheynayaa in la diro bilowga xiliga dayrta.

Haddii aad bixinin maclumaad cusboon ee cinwaanka mise bangiga, waxaanu isticmaali doonnaa maclumaadka ku jiro Warbixinta Canshuurta Dakhliga mise Dib u Bixinta Canshuurta Hantida ee Minnesota ee 2021 sifo logu diro lacagtaada. Xawilaad toos ah haddii lagu guul daraysto waxay sababi in jeeg laguugusoo diro cinwaanka ku yaalo warbixintaasi.

Haddii aad leedahay su’aalo dheeraad, fadlan inagalasoo xiriir  adigoo isticmaalayso foomka, mise inagasoo wac lambarkan 651-565-6595.